< naar overzicht

Overhandiging punten regeerakkoord aan Minister President

Vandaag zijn 'onze' vijf punten voor het regeerakkoord door de Secretaris Generaal van VWS overhandigd aan Mark Rutte.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Koning en Koningin spraken we uitgebreid en onbevangen met premier Mark Rutte over wat ons bezighoudt in het dagelijkse leven. Onze ervaringen met botsende en belemmerende regelgeving als het om kwaliteit van leven gaat. Aan het eind van het gesprek vroeg Rutte ons om vijf zinnen in te dienen voor in het nieuwe regeerakkoord. Deze uitnodiging zette ons aan het denken en uiteindelijk kwamen we tot de volgende vijf punten. 

1. Coördinerend minister van Leven 
In de komende regeerperiode stellen we een coördinerend minister aan voor samenhangend beleid met betrekking tot volksgezondheid, welzijn, sociale zaken, werk en inkomen onderwijs en wonen. Deze minister kan interdepartementaal problemen oplossen die ontstaan op de brede terreinen van het leven , ook als je levenslang en levensbreed een chronische ziekte of beperking hebt. De minister gaat het goede gesprek organiseren samen met burgers, ervaringsdeskundigen over de problemen die niet enkelvoudig op te lossen zijn binnen één ministerie. De problemen worden benoemd en de coördinerend minister gaat knelpunten agenderen bij de collega's en deze oplossen.

2. Meer activiteiten zien als ‘werk’
We streven naar een participatiesamenleving. Participatie betekent meedoen aan alle activiteiten die in je mogelijkheden liggen binnen de samenleving. Vele in onze maatschappij gehanteerde terminologie en begrippen werken dit nog tegen. Een term als dagbesteding werkt in een maatschappij waar ‘werk’ telt, uitsluitend. In de komende periode gaan we voor herwaardering van activiteiten, we gaan voor ‘werk’. Dat betekent dat we beginnen met het afschaffen van het begrip ‘dagbesteding’. Dagbesteding is werk. De Wajonguitkering wordt geen uitkering meer, maar omgezet naar loon. Veel jongeren met een arbeidsbeperking kunnen werk doen wat te boek staat als vrijwilligerswerk. Hier zit nog het woord werk in. Als je werkt doe je mee, participeer je. Ook mensen met een beperking of ziekte kunnen vaak nog nuttige activiteiten ondernemen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Soms is hierbij wat extra of een andere begeleiding nodig. Mensen moeten meer in de gelegenheid worden gesteld hun kwaliteiten in te zetten. Door deze maatregel komen we dichter bij de gewenste inclusieve samenleving. Pas na de pensioengerechtigde leeftijd of indien er sprake is van een zeer ernstige verstandelijke beperking kan er sprake zijn van dagbesteding, wat dagopvang gaat heten. Dat betekent wel dat het moet starten met inclusief onderwijs. Ons voorstel is om kinderen te laten keuren om hun arbeidsvermogen vast te stellen en op basis daarvan de snelheid van de opleiding te bepalen. Ben je 50% goedgekeurd, kun je de opleiding in dubbele tijd doen. Ook zal gekeken worden of het nodig is om alles binnen de opleiding te volgen voor de uitoefening van het vak. Denk aan Engels bij zwaar dyslectische leerlingen.

3. Zorg dichtbij huis door betere inzet technische mogelijkheden
Door techniek beter in te zetten en door te ontwikkelen is er een grote besparing mogelijk in de zorg. Zorginstellingen moeten verplicht samenwerken waardoor handelingen die dichtbij huis kunnen, ook dichtbij huis gedaan worden. Indien door de complexiteit van een aandoening een specialistisch oordeel van een specialist in bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis nodig is kan gebruik worden gemaakt worden van een goed beveiligd systeem waardoor op afstand meegekeken kan worden. Dit scheelt kosten en is voor de patiënt of cliënt veel vriendelijker. De zorg komt naar de patiënt!

4. onderscheid in regelingen voor ouderenzorg en levenlange-, levensbrede zorg
Om beter aan te sluiten bij de levensbehoeften in verschillende levensfasen is het nodig onderscheid te maken in regelingen voor ouderenzorg en die voor mensen die levenslang en levensbrede zorg nodig hebben.
Oud worden doet iedereen en op de bijbehorende gebreken kan iemand zich een levenlang (financieel) voorbereiden. Als je geboren wordt met een beperking of chronische ziekte heb je geen tijd om je voor te bereiden op kosten die je in verband met gezondheidsbeperkingen moet maken. Vanaf het begin heb je te maken met hoge extra kosten. Vaak kosten die je moet maken om sowieso te kunnen werken en participeren. Iemand met een Wajonguitkering, die er naar (beperkt) vermogen bij werkt kan helemaal niks opbouwen, omdat het verdiende loon direct ingezet wordt in hoge eigen bijdragen in de zorg. Dit stimuleert niet tot werk. We willen dit veranderen met flexibelere basisuitkeringen zodat mensen met een handicap optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten zonder dat ze hiervoor financieel ‘gestraft’ worden. Het moet ook voor gehandicapte, chronisch zieke mensen mogelijk zijn een vermogen op te bouwen dat aan het eind van het leven net als bij andere ouderen meetelt in de eigen bijdrage van de ouderenzorg.

5. Gemengde ondersteunde woonvormen met gebruikmaking van ieders kwaliteiten
De financiering van de zorg is enorm gedifferentieerd. Dat zie je terug in de woonvormen voor doelgroepen met specifieke aandoeningen. Ons uitgangspunt is dat iedereen gewoon moet kunnen wonen. Voor sommige mensen met een beperking betekent dat zelfstandig, anderen hebben begeleiding nodig en weer andere intensievere manieren van zorg. Dit is een probleem voor mensen die niet tot een duidelijke doelgroep behoren, zij kunnen nergens terecht. De komende periode gaan we experimenteren met de ontwikkeling van inclusieve woonvormen. Dat zijn woonvormen waar iedereen met een sociale woonvraag en/of zorgvraag terecht kan. Ongeacht of het ouderen, gehandicapten, licht verstandelijk gehandicapten, bijstandsmoeders, psychiatrische patiënten en noem maar op, betreft. Ze wonen bij elkaar en vormen een gemeenschap met zorg voor elkaar en professionele zorg voor allen. Veel bewoners werken binnen de woonvorm. Mensen helpen elkaar vanuit hun kwaliteit, eenzaamheid komt daar niet voor. In Duitsland bestaan dergelijke meergeneratie woonvormen al jaren naar ieders tevredenheid.

​Opgesteld door: Cora Postema, Niels Schuddeboom, Sanne Schuddeboom-Krikke, Annette Stekelenburg en Anne-Miek Vroom 

(klik op de namen voor informatie over deze inspirerende mensen!)

Foto

< naar overzicht

Overhandiging punten regeerakkoord aan Minister President