Privacyverklaring Stichting IKONE & Patient expertise school (PEX)

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, want jouw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring leggen we jou precies uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we daarmee doen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting IKONE verwerkt.

Indien je patient expert wordt van de stichting, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Over Stichting IKONE

Stichting IKONE heeft als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren door samenwerking tussen patiënten en de gezondheidszorg te bevorderen. Hieronder vind je de gegevens op een rijtje:

Adres

Dr. Stolteweg 74 te Zwolle

Website

www.IKONE.nl

E-mail

info@IKONE.nl

Telefoonnummer

+316 53 92 99 16

Facebook.com

/stichtingIKONE/

Twitter.com

/IKONE_nl

KvK-nummer

61392944

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

•  Voor- en achternaam

•  Geslacht

•  Adres

•  Telefoonnummer

•  E-mailadres

•  IP-adres en locatiegegevens bij bezoek aan onze website

•  Betalingsgegevens (indien van toepassing)

•  Van Patiënt Experts: gegevens inzake gezondheid. Het gaat hier om gegevens zoals beschreven in het intakeformulier. Deze gegevens zijn niet verplicht in te vullen. Per vraag kan gekozen worden of deze wel of niet ingevuld wordt. Gegevens kunnen altijd verwijderd worden. Hierover vind je informatie verderop in deze privacyverklaring (Onder ‘Jouw rechten).

Waarom er persoonsgegevens worden verwerkt

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heeft dat natuurlijk een reden. Wij verwerken jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

•  Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;

•  We hebben toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;

•  We hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;

•  Jij hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of jouw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens.

Het kan zijn dat door de aard van de vraag of casus bijzondere persoonsgegevens van jou door ons worden verwerkt. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens wanneer jij deze zelf aan ons bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend maakte aan ons of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Dit gebeurt er als je je persoonsgegevens niet verstrekt

Je hebt geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wij kunnen echter onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met je sluiten.

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Gerechtvaardigd belang

Fraudepreventie

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld zijn om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Recht op bezwaar

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze.

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je ons toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Om er echt zeker van te zijn dat je je wilde inschrijven voor de nieuwsbrief, vragen we je na inschrijving te bevestigen dat je je inschrijft. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Delen met derden

Wij maken gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat je persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Deze derden zijn in ieder geval:

  • De hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan;
  • De accountant;
  • De partij die ons in staat stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
  • De partij wiens dienstverlening we gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;
  • De partij wiens dienstverlening we gebruiken om gegevens te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting IKONE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Zoals hierboven vermeld maakt de stichting voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de stichting.

Met de verwerkers heeft de stichting een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en overige cookies om de site goed te laten functioneren.

Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe je dat doet. Via de website Your Online Choices kun je bovendien uitzetten dat je advertenties te zien krijgt gebaseerd op jouw online gedrag.

Google Analytics

Stichting IKONE maakt gebruik van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stichting IKONE te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting IKONE heeft hier geen invloed op.

Stichting IKONE heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting IKONE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media

Op onze website staan Social media links. Door gebruik te maken van deze Social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser.

Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacybeleid door te nemen. Deze is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Youtube

Op onze website staan YouTube filmpjes. Wanneer je deze fimpjes afspeelt kan het zijn dat YouTube persoonsgegevens van jou registreert. Stichting IKONE heeft hier geen invloed op.

Binnen de EU

Stichting IKONE verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) wanneer daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiligde verbinding

Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (Secure Socket Layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met ons deelt via onze website niet inzien.

Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren structureel op onregelmatigheden.

Een versleutelde verbinding is te herkennen aan het slotje voorafgaand aan het adres van de website. Bovendien start de website niet met http:// maar met https://.

Bewaartermijnen

Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren we de gegevens maximaal 12 maanden.

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal stichting IKONE de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belasting- wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

In het laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. Eventuele gezondheidsgegevens worden direct na het beëindigen van de werkrelatie/het uitvoeren van de dienstverlening verwijderd uit onze data-opslag.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Op de website Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het officemanagement van Stichting IKONE (mailto: secretariaatIKONE@gmail.com). Wij verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken.

Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine readable zone en BSN- nummer onleesbaar te maken. Je kan hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stichting IKONE zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen eveneens worden gericht aan ons officemanagement (mailto: secretariaatIKONE@gmail.com).

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Laat het ons weten en wij zullen ons best doen om er samen met jou uit te komen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.

Wijzigingen

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseren jou daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zullen we je informeren via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 februari 2019