Inleiding en toelichting

 IKONE brengt een nieuw venster op zorg. Dat venster komt tot stand door innovatieve projecten, wetenschappelijk onderzoek en inspirerend advies. Met een unieke combinatie van kennis en ervaring slaat IKONE dé brug tussen mensen met een  aandoening en de gezondheidszorg in brede zin. Om die brug te kunnen slaan, biedt IKONE verschillende diensten aan, zowel aan patiëntenverenigingen, organisaties van professionals uit de zorg, als aan individuele belanghebbenden. De soort diensten die IKONE u kan leveren zijn grofweg onder te verdelen in: lezingen en trainingen, projectadvies en consultancy, innovatie en (wetenschappelijk) onderzoek. Op al dergelijke diensten en opdrachten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van IKONE van toepassing.

 

Artikel 1.      Toepasselijkheid en definities

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, diensten en overige werkzaamheden verricht door en/of overeenkomsten met de Stichting IKONE (“IKONE”) en op alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen de cliënt en IKONE. Deze voorwaarden gelden tevens ten behoeve van iedere persoon die bij IKONE werkzaam is, door IKONE wordt ingeschakeld alsmede iedere persoon voor wiens handelen of nalaten IKONE verantwoordelijk en/of aansprakelijk is dan wel kan worden gehouden. Al dergelijke personen kunnen jegens de cliënt rechtstreeks beroep doen op bepalingen uit deze voorwaarden.

1.2     In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

(a)  Offerte: de schriftelijke aanbieding van IKONE die deel uitmaakt van de betreffende overeenkomst.

(b)  Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht.

(c)  Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met IKONE een overeenkomst heeft gesloten tot het door laatstgenoemde verrichten van enkele diensten.

(d)  Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.      Totstandkoming van een overeenkomst

2.1     Een overeenkomst komt pas tot stand als de opdracht van de cliënt door IKONE schriftelijk is aanvaard. Dit geldt onverkort indien IKONE een aan die opdracht voorafgaande offerte aan de cliënt heeft uitgebracht.

2.2     Op een overeenkomst zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing alsmede hetgeen in de offerte van IKONE staat vermeld. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert laatstgenoemde. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere van de offerte van IKONE of deze voorwaarden afwijkende voorwaarden waarnaar de cliënt in zijn offerteaanvraag, bestelopdracht of andere handelsdocumenten of correspondentie verwijst zijn niet van toepassing. De overeenkomst vormt de gehele wilsovereenstemming tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van die overeenkomst en vervangt alle eventuele eerdere voorstellen, uitgewisselde documenten en eventuele voorafspraken tussen partijen. Afwijkingen van deze voorwaarden (anders dan in een door IKONE aan de cliënt uitgebrachte offerte) gelden alleen indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.      Opdracht

3.1     De opdracht behelst de werkzaamheden en diensten zoals vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst tussen de cliënt en IKONE. De werkzaamheden en diensten worden uitsluitend verricht ten behoeve van de cliënt als cliënt. De stichting zal zich bij haar werkzaamheden inspannen de zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit in acht te nemen die van haar in het kader van de betreffende overeenkomst redelijkerwijs mag worden verwacht. In geval van door IKONE verleende adviesdiensten is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van dergelijke adviezen en de eventueel op basis daarvan te nemen beslissingen.

3.2     De door IKONE krachtens de overeenkomst aanvaarde opdracht behelst immer een inspanningsverbintenis, tenzij in de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door IKONE in een overeenkomst aangegeven termijn waarbinnen zij de opdracht, of een gedeelte daarvan, uitvoert, is nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.3     Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft IKONE het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Cliënt verleent voor het in de opdracht bepaalde bedrag toestemming aan IKONE om – voor rekening en risico van en zonder nader vereiste toestemming van cliënt – derden in te schakelen.

3.4     De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan de IKONE te kennen geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de IKONE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, niet tijdig aan de IKONE zijn verstrekt, heeft de IKONE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende wacht- en/of stagnatie uren en extra kosten volgens de overeengekomen tarieven of - voor zover geen sprake is van overeengekomen tarieven - volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de cliënt de benodigde gegevens en informatie aan de IKONE ter beschikking heeft gesteld.

3.5     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van cliënt, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kunnen ook de oorspronkelijk overeengekomen prijzen worden verhoogd of verlaagd. IKONE zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.6     Indien en voor zover binnen de opdracht vallende werkzaamheden door niet aan IKONE te wijten omstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden levert dit geen grond voor verrekening van minderwerk op  en behoudt opdrachtnemer het recht op volledige betaling van de overeengekomen aanneemsom.

3.7     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is IKONE gerechtigd om daaraan eerst

uitvoering te geven nadat de cliënt akkoord is gegaan met de voor de gewijzigde uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van IKONE op en is voor de cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.8     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan IKONE een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te allen tijde weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader door IKONE te verrichten werkzaamheden.

3.9     Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4.      Duur van een overeenkomst

4.1   De betreffende overeenkomst vermeldt de looptijd van die overeenkomst. Een overeenkomst kan een eenmalig karakter hebben, bijvoorbeeld de verzorging van een lezing, dan wel het karakter van een duurovereenkomst. In dat laatste geval is de overeenkomst altijd voor de bepaalde tijd die in die overeenkomst is vastgelegd en kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij in die overeenkomst anderszins is overeengekomen en behoudens het hierna in het tweede en vierde lid van dit artikel bepaalde.

4.2   Zowel IKONE als cliënt hebben het recht de opdracht (tussentijds) eenzijdig op te zeggen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering redelijkerwijs niet meer kan plaatshebben conform de opdracht, de bijbehorende offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, of althans instandhouding en/of uitvoering van de opdracht in redelijkheid niet langer van hem kan worden verlangd. Alvorens een der partijen tot opzegging op grond van dit artikellid kan overgaan dient er vooraf overleg met de andere partij te worden gevoerd.

4.3   Indien cliënt op grond van 4.2 tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft IKONE vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies – tot het einde van de overeengekomen duur van de opdracht of in het geval van een opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan gedurende een termijn van zes maanden – recht op een compensatie ter hoogte van het tot dan toe gemiddelde maandelijkse factuurbedrag.

4.4   Elk der partijen kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij beëindigen: (a) in geval van een niet-herstelbare wezenlijke niet-nakoming van die overeenkomst door de wederpartij; (b) indien de wederpartij een voor herstel vatbare wezenlijke niet-nakoming van die overeenkomst niet binnen dertig (30) dagen na schriftelijk van die niet-nakoming in kennis te zijn gesteld heeft hersteld; of (c) indien de normale uitoefening van het bedrijf van de wederpartij wordt gestaakt, aan de wederpartij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij failliet wordt verklaard, of indien de wederpartij wordt geliquideerd of geliquideerd gaat worden.

4.5   Rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst en deze voorwaarden die uit hun aard dienen te blijven voortbestaan (zoals, maar niet beperkt tot, de bepalingen omtrent vertrouwelijkheid, intellectuele eigendom en beperking van de aansprakelijkheid), blijven na beëindiging of afloop van die overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid en bescherming persoonsgegevens

5.1   Partijen zullen informatie die zij uit hoofde van of in verband met een overeenkomst van de andere partij ontvangen of ter inzage verkrijgen en die voorafgaand aan of ten tijde van verstrekking is aangemerkt als vertrouwelijke informatie of waarvan de vertrouwelijkheid gezien de aard van die informatie en/of omstandigheden waaronder zij wordt verstrekt redelijkerwijs kan worden aangenomen, vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze uit hoofde van die overeenkomst wordt verstrekt.

5.2   De in het eerste lid van dit artikel vervatte verplichtingen gelden niet voor informatie die: (a) rechtmatig en zonder schending van haar verplichting tot vertrouwelijkheid door de ontvanger is verkregen; (b) anders dan door een handeling of omissie van de ontvanger bij het publiek bekend is of bekend wordt; (c) de ontvanger zelfstandig ontwikkelt zonder gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van de wederpartij; of (d) aan derden moet worden verstrekt op basis van een rechtsgeldig gerechtelijk bevel of een overheidsbeschikking, indien de ontvanger de andere partij daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en in redelijkheid assistentie verleent aan de andere partij om deze in staat te stellen bezwaar aan te tekenen.

5.3   In principe heeft IKONE voor de uitvoering van een opdracht geen gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“persoonsgegevens”) nodig en wenst zij die ook niet te ontvangen dan wel daartoe anderszins toegang te verkrijgen. Mocht desalniettemin uitdrukkelijk in een overeenkomst zijn overeengekomen dat IKONE bij de uitvoering van de betreffende opdracht van cliënt toegang krijgt tot de in die overeenkomst beschreven persoonsgegevens, dan wordt IKONE als bewerker van die persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) aangemerkt en de cliënt als verantwoordelijke. Partijen handelen in dat geval in hun respectievelijke rollen ten aanzien van die persoonsgegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wbp. Door cliënt aan IKONE verstrekte persoonsgegevens zullen door deze niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar krachtens die overeenkomst verstrekte opdracht. Cliënt garandeert de benodigde toestemming tot verstrekking van die persoonsgegevens van betrokkenen (als bedoeld in de Wpb) te hebben verkregen en staat er voor in IKONE nimmer persoonsgegevens betreffende de gezondheid van betrokkenen te verschaffen of ter inzage te geven. Cliënt staat er tegenover IKONE tevens voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1   Alle rechten van intellectuele eigendom, met inbegrip van auteursrechten, op door IKONE ontwikkeld en/of aan de cliënt ter beschikking gesteld materiaal berust uitsluitend bij IKONE. 

6.2   De cliënt verkrijgt na betaling uitsluitend het persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht dergelijk door IKONE ontwikkeld en/of aan de cliënt ter beschikking gesteld materiaal ten behoeve van de cliënt zelf te gebruiken. Dergelijk materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IKONE.

6.3   Alle door IKONE verstrekte stukken, zoals rapporten en adviezen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van IKONE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

6.4   IKONE behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Verplichtingen van de cliënt

7.1   Partijen erkennen dat succesvolle uitvoering van de overeengekomen, door IKONE krachtens een overeenkomst te verlenen diensten afhankelijk is van hun samenwerking. Met name erkent de cliënt in dit kader dat diens medewerking vereist is en zegt hij toe concepten, voorstellen en documentatie die hem door IKONE ter beoordeling en/of goedkeuring worden voorgelegd binnen de dan daartoe afgesproken termijnen (en bij gebreke van afgesproken termijnen binnen gerede tijd) te beoordelen en IKONE daarover van de gevraagde terugkoppeling en/of goedkeuring te voorzien.

7.2   Cliënt is gehouden om IKONE alle gegevens en bescheiden, welke deze naar zijn oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door cliënt in het kader van de opdracht verstrekte informatie. IKONE mag bij het uitvoeren van de opdracht uitgaan van de juistheid en volledigheid van de door cliënt verstrekte informatie en cliënt vrijwaart IKONE ter zake van gevolgen die voortvloeien uit de onjuistheid en onvolledigheid van de door cliënt verstrekte informatie. IKONE kan dan ook nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van de achteraf gebleken onjuistheid van de informatie. Cliënt vrijwaart IKONE onvoorwaardelijk ter zake eveneens van aanspraken van derden. Voorts is cliënt aansprakelijk voor alle schade die daaruit in de meest brede zin op enig moment voortvloeit, daarbij inbegrepen de voor IKONE daaruit voortvloeiende directe en indirecte (gevolg)schade en overige nadelige consequenties.

7.3   Indien de cliënt niet voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt, onverminderd de overige rechten van IKONE, de termijn van uitvoering of levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat. De wacht- en/of stagnatie uren worden door IKONE als meerwerk in rekening gebracht tegen de overeengekomen tarieven of – voor zover geen sprake is van overeengekomen tarieven – tegen de alsdan gebruikelijke tarieven. Ook de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten komen geheel voor rekening van de cliënt.

7.4   De cliënt verbindt zich ertoe alle beletselen weg te nemen en IKONE op de hoogte te stellen van alle relevante omstandigheden die tot gevolg (kunnen) hebben dat IKONE de opdracht niet binnen de overeengekomen termijn deugdelijk kan uitvoeren.

7.5   Indien een opdracht door IKONE krachtens de betreffende overeenkomst op locatie van of bij de cliënt dient te worden uitgevoerd, of op een door cliënt of althans niet door IKONE bepaalde locatie, draagt de cliënt zorg voor de veiligheid en (rolstoel)toegankelijkheid van de overeengekomen locatie alsmede voor de aanwezigheid van die faciliteiten en hulpmiddelen die in de betreffende overeenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 8. Tarieven en betaling

8.1   De door de cliënt krachtens de overeenkomst aan IKONE verschuldigde vergoedingen staan vermeld in de offerte van IKONE die aan die overeenkomst ten grondslag ligt. Vergoedingen staan gespecificeerd exclusief de daarover verschuldigde BTW en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten en andere eventuele onkosten. In het geval dat er sprake is van het in het kader van een overeenkomst te maken reis- en verblijfskosten en/of eventuele onkosten, dan wordt daar in de betreffende offerte naar verwezen. In geval van een overeenkomst met een looptijd van langer dan 1 jaar behoudt IKONE zich het recht voor de overeengekomen vergoeding jaarlijks aan te passen conform de CBS-index voor regelingslonen voor de zakelijke dienstverlening.

8.2   In geval van een overeenkomst met een eenmalig karakter, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van een lezing, wordt de door de cliënt daarvoor verschuldigde vergoeding gefactureerd nadat die betreffende dienst is geleverd. In geval van een overeenkomst voor langere duur met een looptijd  van meer dan 30 dagen wordt de cliënt per maand of per kwartaal gefactureerd zoals verder in de offerte is bepaald. Indien in de offerte is bepaald dat IKONE haar facturen zal indienen op basis van een door de cliënt aanvaarde urenverantwoording, dan geldt een dergelijke urenverantwoording ook als aanvaard indien de cliënt deze niet binnen 5 dagen nadat zij door IKONE is ingediend schriftelijk en met onderbouwing wordt verworpen.

8.3   Een samengestelde prijsopgave verplicht de IKONE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

8.4   IKONE is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering hoeft IKONE niet met de volgende fase aan te vangen zolang de cliënt de resultaten van de vorige fase nog niet heeft goedgekeurd.

8.5   Facturen van IKONE voor krachtens een overeenkomst verleende diensten zullen door de cliënt zonder enige korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde ook worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum op de wijze en naar de bankrekening zoals aangegeven in de offerte. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de cliënt automatisch in verzuim en is IKONE gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen. Bij te late betaling is de cliënt tevens buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen die conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1   De aansprakelijkheid van IKONE voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.

9.2   Voor zover de aansprakelijkheid van IKONE zoals bedoeld in het vorige lid niet kan worden uitgesloten, zal deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt zijn tot de vergoeding van directe schade geleden door de cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door IKONE van zijn verplichtingen onder de overeenkomst. Daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van de werknemers van IKONE of door haar ingeschakelde derden, tot maximaal het bedrag van de betaalde vergoedingen naar aanleiding van de factuur van IKONE zoals in rekening gebracht bij cliënt ten behoeve van de levering van de dienst in het kwartaal (drie kalendermaanden waarbij geldt dat een jaar altijd is opgedeeld in vier kwartalen) waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

9.3   Aansprakelijkheid van IKONE voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4   Buiten de in lid 2 tot en met lid 4 van dit artikel genoemde gevallen rust op IKONE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 2 tot en met lid 4 van dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van IKONE.

9.5   De aansprakelijkheid van IKONE wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt IKONE onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en IKONE ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IKONE in staat is adequaat te reageren

9.6   IKONE is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

9.7   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IKONE meldt.

9.8   Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten

Artikel 10. Overmacht

10.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de op hen rustende verbintenissen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover de tekortkoming niet toerekenbaar is aan de betreffende partij. Onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt uitdrukkelijk mede begrepen iedere tekortkoming, niet-nakoming of vertraging die te wijten is aan ziekte van door IKONE voor de uitvoering van een overeenkomst ingezette of in te zetten personen.

10.2 Indien een partij verhinderd is om de overeenkomst na te komen ten gevolge van een van de omstandigheden bedoeld in 10.1, dan zal de andere partij daarvan onverwijld op de hoogte worden gebracht, onder mededeling van de aard van de overmacht en de verwachte duur van de overmachtsituatie.

10.3 Indien een partij ten gevolge van overmacht verhinderd is om uitvoering te geven aan de overeenkomst en de overmachtsituatie meer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben partijen, dus zowel de cliënt als IKONE, het recht om de betreffende overeenkomst op te zeggen.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 IKONE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn echter enkel op nieuwe, na een dergelijke wijziging te sluiten overeenkomsten van toepassingen maar laten reeds vóór ingang van die wijziging gesloten overeenkomsten onverlet. Daarop blijft de versie van deze voorwaarden van toepassing zoals die gold op het moment dat de betreffende overeenkomst door partijen werd aangegaan.

11.2 Op deze voorwaarden en iedere overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.