Inleiding en toelichting 

Artikel 1. Wie is IKONE?

 1. Stichting Ikone, hierna te noemen IKONE, is gevestigd aan de Dokter Stolteweg 74 in (8025AZ) Zwolle en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61392944. 
 2. IKONE wil een brug zijn tussen mensen met een aandoening en de gezondheidszorg. Met een unieke combinatie van kennis en ervaring levert zij een bijdrage aan innovatieve projecten, wetenschappelijk onderzoek en andere ontwikkelingen in de zorg.

Artikel 2. Definities

 1. Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden is ‘IKONE’. 
 2. Opdrachtgever is de partij waarmee IKONE een overeenkomst van opdracht heeft afgesloten en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘u’, ‘uw’ en ‘opdrachtgever’.  
 3. Met ‘wij’, ‘ons’ en ‘partijen’ worden opdrachtgever en opdrachtgever tezamen bedoeld.
 4. Met ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de tussen partijen afgesloten overeenkomst van opdracht.
 5. De door IKONE geleverde diensten zijn onder meer:
  1. Ikocreate;
  2. Lezingen, trainingen en workshops;
  3. Consultancy;
  4. Schrijven en reviewen van teksten;
  5. Patiënt experts;
  6. Patiënten perspectief toevoegen aan (wetenschappelijk) onderzoek.
 6. ‘Ikocreate’ is de methode zoals ontwikkeld door IKONE ter verbetering van de patiënt participatie in samenwerking met patiënten en bestaat, afhankelijk van de gekozen dienst, uit de online toolbox, de online academie, de online community, live online Q&A’s, live online groepscoaching en consultancy. 
 7. Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, aanvullingen en vervolgopdrachten van IKONE, tenzij wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Tussen partijen gemaakte afspraken gaan voor op de algemene voorwaarden.
 2. Voor ikocreate gelden naast deze algemene voorwaarden de aanvullende algemene voorwaarden voor ikocreate. Deze worden verstrekt indien en voor zover ikocreate wordt afgenomen.
 3. Eventuele inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen dat schriftelijk expliciet hebben afgesproken én partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt over onder meer het auteursrecht en andere gerechtvaardigde belangen van IKONE. 
 4. IKONE mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. IKONE zal u vooraf per e-mail informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. 
 5. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval zullen we in goed overleg afspreken wat dan geldt tussen ons, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Ook als IKONE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat IKONE het recht verliest om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen wij in goed overleg schriftelijke afspraken maken.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes die worden opgesteld door IKONE zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. De overeenkomst komt tot stand doordat IKONE uw akkoord op de offerte schriftelijk bevestigd, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst van opdracht, de algemene voorwaarden, eventueel de aanvullende algemene voorwaarden voor ikocreate en andere schriftelijk tussen ons gemaakte afspraken.
 2. De overeenkomst van het online aanbod van IKONE komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van uw aanmelding op de website van IKONE, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de algemene voorwaarden en eventueel de aanvullende algemene voorwaarden voor ikocreate. 
 3. Alle aanmeldingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Indien een (onderdeel van een) dienst vol zit, wordt u op een wachtlijst geplaatst. IKONE zal u hierover informeren. U heeft het recht om binnen twee weken na ontvangst van het bericht van plaatsing op de wachtlijst de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel betaalde vergoedingen worden in dat geval teruggestort.
 4. Door IKONE gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk aan u bevestigd.
 5. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is IKONE niet gebonden. Ook is IKONE niet gebonden aan het aanbod, als u redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht IKONE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5. Duur overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van overeenkomst anders voortvloeit of wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Opgenomen termijnen zijn nooit fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet u IKONE dus eerst schriftelijk in gebreke stellen.
 3. Indien u, ongeacht de reden, de afgesproken periode waarin IKONE de werkzaamheden zou gaan uitvoeren verplaatst naar een later moment, dan mag IKONE de kosten die zij reeds had gemaakt en redelijkerwijs nog moet maken gezien afspraken die zij met derden heeft gemaakt aan u doorberekenen.
 4. Als de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd of als IKONE voor haar werkzaamheden informatie van u nodig heeft zonder welke zij niet verder kan met de uitvoering, dan mag IKONE de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot u de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd of als u de benodigde informatie aan IKONE heeft verstrekt. Indien IKONE kosten heeft gemaakt of redelijkerwijs nog moet maken en zij deze kosten bij hervatting van de werkzaamheden nogmaals moet maken, dan mag zij deze kosten aan u doorberekenen.
 5. IKONE mag in de gevallen genoemd in het vierde en vijfde lid een nieuwe planning opstellen. Eventueel uit de nieuwe planning voortvloeiende extra kosten brengt IKONE tegen haar gebruikelijke tarieven in rekening bij u.

Artikel 6. Inhoud en wijzigingen

 1. Zo nodig maken wij nadere schriftelijke afspraken over de inhoud van de dienstverlening van IKONE.
 2. Het kan blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen. In deze gevallen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de gemaakte afspraken aanpassen. 
 3. Bij een wijziging of aanvulling van de gemaakte afspraken door u of onvoorziene omstandigheden mag IKONE de afgesproken prijs of omvang van de opdracht aanpassen. 
 4. In geval van onvoldoende aanmeldingen of om andere voor IKONE moverende redenen kan IKONE een lezing, training of workshop voor aanvang geheel afgelasten. U ontvangt hiervan bericht. IKONE verschuift uw deelname naar een volgende datum. Indien u dat niet wilt of verschuiven niet mogelijk is, dan komen eventuele betalingsverplichtingen te vervallen en worden reeds voldane betalingen terugbetaald. 
 5. IKONE mag de inhoud van haar diensten tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering. Ook mag IKONE de planning, waaronder data, locatie en of tijdstip, tussentijds wijzigen en bepalen wie de dienst zal leveren en eventueel iemand tussentijds vervangen. Deze wijzigingen mag IKONE zonder overleg doorvoeren. 
 6. Bovenstaande wijzigingen geven u geen recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 7. Inzet derden

 1. IKONE mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan werknemers, vrijwilligers of derden. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst blijven ook in dat geval onverkort van toepassing.
 2. IKONE blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8. Tarieven

 1. IKONE bepaalt het tarief voor haar dienstverlening. Dat kan een vaste prijs, een vast tarief per periode of een prijs per uur zijn. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten en reistijd, tenzij anders aangegeven.
 2. IKONE mag een voorschot vragen van 50 procent van de te verwachten vergoeding of, indien het afgesproken tarief een vaste prijs is, volledige betaling vooraf verlangen. Zolang u deze niet betaalt, mag IKONE haar werkzaamheden opschorten en krijgt u geen toegang tot de online omgeving van IKONE. Een voorschot wordt verrekend met de factuur. 
 3. IKONE kan de mogelijkheid bieden voor het betalen in termijnen. Indien u daarvoor kiest, dan moet u telkens binnen de afgesproken termijnen betalen. In geval van niet tijdige betaling heeft IKONE het recht de betalingsregeling te laten vervallen en het nog openstaande bedrag in één keer bij u in rekening te brengen. 
 4. IKONE heeft het recht de afgesproken vergoeding jaarlijks te indexeren. IKONE heeft tevens het recht eventuele prijsstijgingen door te berekenen, indien tussen het sluiten van de overeenkomst en het leveren van de dienst de kosten zijn gestegen.

Artikel 9. Betaling en facturering

 1. U ontvangt van IKONE een factuur, welke digitaal wordt verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
 2. Indien de overeenkomst een dienst betreft waarbij (een gedeelte) vooruit moet worden betaald (volledige vooruitbetaling dan wel een voorschot), dan kunt u geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat deze betaling volledig heeft plaatsgevonden. In geval van betaling in termijnen geldt deze bepaling voor elke nieuwe termijn en de desbebetreffende termijnbetaling.
 3. Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen. 
 4. Wordt niet of niet op tijd betaald? Dan bent u zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen van IKONE op u zijn dan direct opeisbaar. Eventuele betalingsregelingen komen dan te vervallen. U betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat u alles heeft betaald. Ook betaalt u de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die IKONE moet maken. Die bedragen 15 procent van het openstaande bedrag en tenminste 75 euro. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van IKONE op u onmiddellijk opeisbaar. IKONE heeft het recht de door u gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. IKONE kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. IKONE mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. IKONE kan van u verlangen dat u onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door IKONE te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien u nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is IKONE gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen u aan IKONE verschuldigd bent, direct opeisbaar.

Artikel 10. Verwachtingen

 1. IKONE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. U mag van ons verwachten dat wij u zo goed mogelijk begeleiden en adviseren. IKONE geeft echter geen garantie af dat u een bepaald resultaat behaalt.
 2. IKONE zal haar werkzaamheden uitvoeren in samenwerking en overleg met u, uw medewerkers en door u ingehuurde derden. 
 3. IKONE verwacht van u een prettige samenwerking, waarbij eventuele onduidelijkheden of onvrede wordt gemeld, tijdig en volledig wordt betaald en rekening wordt gehouden met de beperkingen van de medewerkers van IKONE, die immers zelf ook vrijwel allemaal patiënt zijn. Ook als medewerkers van IKONE op uw locatie aanwezig moeten zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden, houdt u rekening met hun eventuele beperkingen. Onder medewerkers worden tevens begrepen vrijwilligers en door IKONE ingehuurde derden.
 4. IKONE verwacht dat u gevraagd en ongevraagd alle informatie, inclusief feiten en omstandigheden, die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig en volledig verstrekt en haar tijdig informeert over wijzigingen in de verstrekte informatie.
 5. U geeft binnen een redelijke termijn feedback op of goedkeuring aan de door IKONE opgestelde conceptdocumenten.  
 6. Stelt u de benodigde informatie niet of niet tijdig beschikbaar of geeft u niet binnen een redelijke termijn feedback op of goedkeuring aan concepten, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor uw rekening.
 7. U zorgt er voor dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan IKONE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan u redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde beschikbaar zijn en naar behoren functioneren.
 8. U staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens u aan IKONE verstrekte informatie en garandeert dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen inbreuken op het auteursrecht en schending van het beroepsgeheim op grond van de WGBO.
 9. Indien het voor haar dienstverlening niet nodig is dat IKONE weet wie uw patiënten zijn, dan is het delen van patiëntinformatie die direct of indirect herleid kan worden tot een individueel persoon niet nodig. Het desondanks delen met IKONE op welke manier dan ook betekent voor u een datalek én schending van het beroepsgeheim. Indien u ikocreate afneemt, dan is het nadrukkelijk niet nodig én dus niet toegestaan om patiëntinformatie met ons of met andere afnemers van ikocreate te delen indien deze gegevens direct of indirect te herleiden zijn tot een individueel persoon.
 10. Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm) is niet toegestaan, tenzij IKONE hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 
 11. U zorgt er voor dat uw medewerkers en de door u ingeschakelde derden op de hoogte zijn van deze verwachtingen door deze actief onder hun aandacht te brengen. U kunt hiervoor de gebruikersvoorwaarden van IKONE gebruiken.
 12. Het overtreden van deze bepalingen kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van de diensten van IKONE. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de vergoeding voor de desbetreffende dienst onverlet.

Artikel 11. Online dienstverlening en omgeving

 1. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan IKONE niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn. 
 2. Zonder voorafgaande bekendmaking kan IKONE de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving.
 3. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst of omgeving geeft u niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.
 4. IKONE mag berichten van u, waaronder ook begrepen berichten van uw medewerkers en van door u ingehuurde derden, zonder nader bericht verwijderen, indien de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt. Het verwijderen is in ieder geval gerechtvaardigd als het bericht direct of indirect te herleiden is tot een individuele patiënt.

Artikel 12. Ondersteuning subsidieaanvraag 

 1. Indien opdrachtgever een subsidie wil aanvragen om daaruit de vergoeding aan IKONE te bekostigen, dan zal IKONE binnen het redelijke hieraan haar medewerking verlenen.
 2. De uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort voor beide partijen tot de datum van het subsidiebesluit. De duur van de overeenkomst wordt verlengd met de duur van deze opschorting.
 3. Indien de subsidie niet wordt toegekend en een partij wil om die reden de overeenkomst tussentijds opzeggen, dan zal de andere partij daaraan haar medewerking verlenen. IKONE mag in dat geval de door haar redelijk gemaakte kosten in rekening brengen bij opdrachtgever. 

Artikel 13. Bescherming van uw gegevens

 1. IKONE gaat zorgvuldig om met uw gegevens. IKONE houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst aan haar privacyverklaring voor de verwerking van uw persoonsgegevens, welke te vinden is op haar websites.
 2. Op verzoek kunt u de privacyverklaring per e-mail toegestuurd krijgen. 

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IKONE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en IKONE kan zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn partijen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en bent u niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.
 3. IKONE mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Ook heeft IKONE het recht om van de door haar uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en voor promotionele doeleinden te gebruiken. IKONE zal de naam van uw organisatie alleen met toestemming vermelden. 
 4. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan hun medewerkers en aan door hen in te schakelen derden.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Op al het door IKONE gemaakte werk, waaronder offertes, adviezen, teksten, verslagen, templates, stappenplannen, werkboeken, e-boeken, video’s en ander materialen, berust het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, volledig bij IKONE. Deze werken zijn uitsluitend bestemd om binnen uw organisatie te worden gebruikt. U mag in dat verband een kopie maken. Een kopie omvat zowel een print als het opslaan op een gedeelde schijf. 
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IKONE mogen deze werken niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. 
 3. Indien dat nodig is ten behoeve van uw organisatie, mag u deze werken delen met derden mits u de beperkingen uit dit artikel contractueel aan hen oplegt. Inclusief de beperking dat deze werken slechts mogen worden gebruikt ten behoeve van uw organisatie, en dus nadrukkelijk niet mogen worden gebruikt ten behoeve van de organisatie van die derde of anderen.
 4. Het is niet toegestaan om (delen van) deze werken op te nemen in een eigen concept of intern handboek, commercieel te verkopen of anderszins een vergoeding te vragen voor deze werken.
 5. Partijen kunnen hierover andere schriftelijke afspraken maken. IKONE mag aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
 6. U zorgt dat uw medewerkers en de door u ingeschakelde derden van deze beperkingen op de hoogte zijn en daarnaar handelen.
 7. Bij overtreding van dit artikel door of namens u bent u een direct opeisbare boete van € 20.000 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 5.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000, onverminderd het recht van IKONE om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.
 8. De door IKONE tijdens een opdracht vervaardigde werken, inclusief het wijzigen van de reeds bestaande, mag IKONE voor andere doeleinden en opdrachten gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. IKONE is in dat geval aan u op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.
 9. De door u opgestelde stukken op basis van de door IKONE beschikbaar gestelde stukken vallen niet onder de beperkingen van dit artikel. De door IKONE in opdracht van u opgestelde teksten, adviezen en andere documenten voor uw organisatie mag u verveelvoudigen, openbaar maken en met derden delen in het belang van uw organisatie en voor zover de redelijke belangen van IKONE niet onnodig worden geschaad.  
 10. Na beëindiging blijft deze bepaling van kracht.

Artikel 16. Verhindering

 1. Indien u verhinderd bent voor een individuele (online of offline) afspraak met IKONE, dan kunt u deze afspraak tot 24 uur van te voren verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Eventuele kosten die IKONE reeds heeft gemaakt of nog zal moeten maken, mag IKONE bij u in rekening brengen. Bij geen of een te late afmelding brengt IKONE de gemiste afspraak tegen haar gebruikelijke tarieven bij u in rekening. 
 2. 2.      In geval van verhindering voor een training of bijeenkomst op locatie mag u zich zonder extra kosten laten vervangen door een ander indien u IKONE hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd. Indien u uw deelname wilt verplaatsen, dan zal IKONE daaraan indien mogelijk haar medewerking verlenen. Als u het verzoek binnen 15 dagen voor aanvang van de training of bijeenkomst doet, mag IKONE een extra vergoeding in rekening brengen ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs.
 3. Online groepsbijeenkomsten en niet of te laat afgezegde trainingen en bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een vermindering van de betalingsverplichting.
 4. De mensen die voor IKONE de werkzaamheden uitvoeren zijn zelf ook veelal patiënt. Hierdoor kan het zijn dat een geplande afspraak, training of andere bijeenkomst wegens ziekte niet door kan gaan. IKONE zal proberen vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk of wenselijk is, zal de afspraak, training of andere bijeenkomst verplaatst worden. IKONE zal geen kosten in rekening brengen. Zo nodig zal IKONE met u overleggen en nadere afspraken maken. 

Artikel 17. Overmacht

 1. Overmacht ontslaat IKONE van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat u enig recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor IKONE redelijkerwijs onmogelijk is of IKONE gehinderd wordt om de diensten te verlenen zoals afgesproken en haar hiervan geen verwijt te maken valt en dit ook niet anderszins voor rekening van IKONE komt.  
 2. Iedere tekortkoming, niet-nakoming of vertraging die te wijten is aan ziekte van door IKONE ingezette of in te zetten personen is een overmachtssituatie. Andere voorbeelden van overmacht zijn epidemie/pandemie, stroomstoring, internetstoring, netwerkaanvallen, computerstoringen, gewijzigde overheidsmaatregelen, oorlog of daarop lijkende situaties, werkstaking bij IKONE, extreme weersomstandigheden, extreme file of storingen openbaar vervoer.
 3. Als sprake is van overmacht, dan zal IKONE u zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen partijen een passende oplossing proberen te vinden.
 4. In geval van langdurige (langer dan drie maanden) of blijvende overmacht kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden worden in rekening gebracht.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 1. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan misgaan. Dat kan voor IKONE tot aansprakelijkheid leiden. Haar aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het bedrag dat u aan IKONE verschuldigd bent op grond van de overeenkomst over de zes maanden voorafgaand aan het incident waarbij de schade ontstaan is. 
 2. IKONE zal u naar beste kunnen adviseren en begeleiden. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt naar aanleiding van haar dienstverlening. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de implementatie in uw organisatie van tijdens de dienstverlening verkregen inzichten en opgestelde documenten.  Het te behalen resultaat is deels afhankelijk van factoren waarop IKONE geen invloed kan uitoefenen. IKONE verstrekt dan ook geen garantie met betrekking tot het behalen van een bepaald resultaat. IKONE kan voor de hieruit voorvloeiende schade niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. IKONE is tevens niet aansprakelijk voor:
  1. Schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door u verstrekte onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie;
  2. Schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door u beoogde resultaat;
  3. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  4. Beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van u of uw medewerkers en andere schade ontstaan tijdens trainingen en bijeenkomsten op locatie.
 4. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en bewuste roekeloosheid van IKONE.
 5. IKONE mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde anderen tegenover u inroepen. Ook mag IKONE de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe u alle medewerking zal verlenen.

Artikel 19. Vrijwaringen

 1. U vrijwaart IKONE tegen alle aanspraken van derden die verband houdt met of voortvloeit uit de door haar verleende diensten, indien en voor zover IKONE daarvoor krachtens het bepaalde onder het kopje aansprakelijkheid niet jegens u aansprakelijk is. Met name vrijwaart u IKONE tegen alle aanspraken van derden die het gevolg zijn van het onrechtmatig met IKONE delen van persoonsgegevens van uw patiënten.
 2. Indien u aan IKONE informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert u dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20. Opschorting

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mag IKONE de uitvoering van de overeenkomst opschorten als u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals het niet, niet tijdig of niet volledig betalen en de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken.
 2. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten mogen door IKONE tegen haar gebruikelijke uurtarief in rekening worden gebracht.

Artikel 21. Opzegging

 1. Partijen kunnen een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij partijen met wederzijds goedvinden anders overeenkomen. 
 2. Partijen hebben ieder het recht om de overeenkomst op te zeggen indien een van hen van mening is dat de opdracht redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden zoals afgesproken of de instandhouding dan wel uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden verlangd. Indien u zich op deze bepaling beroept heeft IKONE recht op een redelijke schadevergoeding ter hoogte van de vergoeding die zij zonder opzegging nog van u zou hebben ontvangen.
 3. U heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen als IKONE, na daartoe schriftelijk te zijn opgeroepen met een termijn van 30 dagen, een wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en zij zich niet kan beroepen op overmacht of een andere situatie zoals opgenomen in de algemene voorwaarden of de overeenkomst. 
 4. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen in geval van:
  1. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  2. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
  3. door liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
 5. In alle gevallen bent u verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 

Artikel 22. Ontbinding

 1. Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
 2. IKONE mag de overeenkomst ontbinden als u uw betaalafspraken niet nakomt dan wel als u, ook na daartoe schriftelijk te zijn opgeroepen met een termijn van 30 dagen, uw verplichtingen uit de overeenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt. IKONE heeft in dat geval in ieder geval recht op een schadevergoeding ter hoogte van de vergoeding die zij zonder ontbinding nog van u zou hebben ontvangen. Ook worden de reeds verrichte werkzaamheden bij u in rekening gebracht. 

Artikel 23. Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening dient u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden bij IKONE. 
 2. Indien u het gebrek op een later moment ontdekt, dan dient u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na de ontdekking schriftelijk contact op te nemen met IKONE. U toont daarbij aan dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.
 3. Klachten over facturen moet u binnen 14 dagen na factuurdatum indienen, anders worden de facturen geacht te zijn geaccepteerd en worden klachten niet meer in behandeling genomen.
 4. U voorziet uw klacht van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat IKONE in staat is inhoudelijk te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen of met een oplossingsvoorstel te komen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven neemt IKONE niet in behandeling.
 5. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

Artikel 24. Uitingen

 1. Aan informatie op de websites van IKONE (ikone.nl en samenwerkenmetpatienten.nl), in haar online omgeving en op andere online platforms of websites waarop uitingen van IKONE zijn vermeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 25. Niet-overname personeel

 1. Tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst zult u op geen enkele manier personen, die IKONE heeft ingezet bij de uitvoering van deze overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor u laten werken, tenzij wij hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt.

Artikel 26. Overdracht

 1. IKONE is voornemens om een deel van haar diensten over te dragen aan een door haar nieuw op te richten rechtspersoon, die gelieerd zal zijn en blijven aan IKONE. Indien daarbij diensten en rechten worden overgedragen aan deze nieuwe rechtspersoon, dan zal zij bij die overdracht bedingen dat de nieuwe rechtspersoon lopende rechten en verplichtingen zal overnemen. 
 2. Voor het geval IKONE (een deel van) haar rechtsverhouding met u zal overdragen aan de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon, verleent u hierbij bij voorbaat uw vereiste medewerking aan deze overdracht.
 3. U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zonder schriftelijke toestemming van IKONE over te dragen.

Artikel 27. Afsluitende bepalingen

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.
 2. Iedere vordering van u, behalve een vordering die reeds door IKONE is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht. 
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich naar behoren hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 
 5. Alleen de rechter te Zwolle is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.